sanalbasin.com üyesidir
ust

HABER ARŞİVİ

Lütfen Bir Tarih Seçiniz

E-Bülten

İsim Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

11 Mart 2009 Çarşamba Saat: 00:00

DANIŞTAY : DEVLET YOKSUL ÖĞRENCİYE SAHİP ÇIKACAK !

Ekonomik krizin pençesinde koşulları daha da kötüleşen yoksul öğrencimize yargıdan iyi haberimiz var…

Ekonomik krizin pençesinde koşulları daha da kötüleşen yoksul öğrencimize yargıdan iyi haberimiz var…

Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere MEB, kısa süre önce, yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle iyice perişan hale gelen yoksul ailelerin çocuklarını paralı eğitime zorlayabilmek için bir genelge yayınlamıştı.  Önemli bir kısmı tarikatların elinde olan özel eğitim kurumlarına teşvik genelgesi rezaletini kamuoyunun gündemine getirmiş ve bu rezilliğin peşini bırakmayacağımızı ifade etmiştik. 

Genelge öncesinde yoksul öğrencilerimiz, özel dershanelerin istediği paraların ortalama yüzde onu karşılığında -bazen de hiçbir ücret ödemeksizin- Halk Eğitim Merkezi kurslarından yararlanabilmekteydi. Bu sayede eğitimde fırsat eşitsizliğinin yarattığı olumsuzluk bir ölçüde yoksul öğrenci lehine dengeleniyordu. Bu sistemde, kurs merkezinin personel ve diğer giderleri ise kurs gelirlerinden karşılandığı için uygulamanın kamuya ciddi hiçbir maliyeti de yok. Buna rağmen, görevi devraldığı dönemden bugüne uyguladığı yönetim anlayışı ile tüm eğitim emekçilerinin nefretini kazanan ve onları kamplara bölen ve hemen her gün yeni bir skandala imza atan Milli Eğitim Bakanlığı, bu defa bahsi geçen genelge ile; yoksul öğrencinin eğitim olanaklarına göz dikti. Genelge ile MEB, on binlerce yoksul aile çocuğunun yararlandığı, “seviye belirleme sınavlarına hazırlık”, örgün eğitime destek, Türkçe, Matematik gibi yetiştirme kurslarının kapatılmasını; ÖSS, kolejlere hazırlık, yatılılık ve bursluluk sınavlarına hazırlık vb. gibi hazırlık kurslarının ise özel eğitim kurumlarının (özel dershanelerin) olmadığı yerlerde nüfus yoğunluğu büyük olan yerleşim birimlerinde en fazla iki, diğer il, ilçe ve beldelerde ise bir kurs olacak şekilde sınırlandırılmasını emretti.

Yine meydanlara çıkıp, özel dershaneleri kapatacağız diye nutuk atanlar, 4842 sayılı yasa ile mükelleflerin kendilerine, eş ve çocuklarına ilişkin eğitim harcamalarının beyan edilen gelirin yüzde 5ini aşmamak şartıyla gelirden indirilebilmesi olanağını sağlayarak; 5228 sayılı yasa ile ise, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren faaliyete başlayan eğitim ve öğretim işletmelerinin kazançlarının belli şartlarla gelir ve kurumlar vergisinden istisna olmasını sağlayarak ve yine özel eğitim kurumlarından alınan KDV oranlarını %18’den %8’e çekerek neyin peşinde olduklarını ortaya koydular.


Kendi çocuklarına milyon dolarlık gemicikler alıp, likit yumurta fabrikaları kurarken, meydanlarda fakir-fukara, garip-gureba edebiyatı yaparak, sefalete mahkum ettikleri yoksulların acziyetini kapılarına attıkları birkaç torba kömür ve makarna ile oya dönüştürmeye çalışan siyasi anlayışa, en güzel yanıtı yine “bağımsız” yargı verdi. Sendikamızın açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi (2009/139 Esas), çocuklarını özel dershanelere gönderemeyen yoksul ailelerin çocuklarının eğitimi için Halk Eğitim Merkezlerinde açılan; SBS sınavlarına hazırlık, örgün eğitimi destek, Türkçe, Matematik gibi yetiştirme kurslarının kapatılmasını, ÖSS, kolejlere hazırlık, yatılılık ve bursluluk sınavlarına hazırlık vb. gibi hazırlık kurslarının sayısının sınırlandırılmasını öngören ve bu kurslardan sadece ve sadece ekonomik sıkıntısı olan öğrencilerin yararlanmasını; bu öğrencilerin durumlarını “belge ile ispat etmesini zorunlu kılan” Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.12.2008 tarih ve 7306 sayılı genelgesinin 1., 2., ve 3. maddelerinin  yürütmesini MEB’in savunması alınıncaya değin durdurdu.

Ekonomik krizin pençesinde kıvranan halkımıza bir nebze olsun moral kaynağı olabilmek umuduyla, kamuoyuna saygı ile duyururuz.


Yüksel ADIBELLİ
Eğitim-İş Genel Merkezi

************************************************

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2009/139

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası

Vekili : Av. Tansu Batur, Av. Jale Kural, Av. Bahadır Turan Durmaz
Meşrutiyet Cad. Berker Apt. No:3/14-16   - Kızılay/ANKARA

Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı    -   ANKARA

Davanın Özeti : Halk Eğitim Merkezlerinde açılan; seviye belirleme sınavlarına hazırlık, örgün eğitimi destek Türkçe, Matematik gibi kursların açılamayacağı, açılmış olanların 31.12.2008 tarihine kadar kapatılacağı, Öğrenci Seçme Sınavı, kolejlere hazırlık, yatılılık, bursluluk sınavlarına hazırlık vb. kursların sayısının sınırlandırılmasını öngören ve bu kursların ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere yönelik olarak açılması ve kurslara yapılacak başvurularda öğrencilerin ekonomik durumlarının elverişli olup olmadığının belgelenmesinin istenilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının 18.12.2008 gün ve 7306 sayılı Genelgesinin (1), (2), (3) numaralı maddelerinin iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi : Yasal dayanağı olmayan genelgenin açıkça hukuka aykırı olduğu ve işlem nedeniyle telafisi güç zararın oluştuğu anlaşıldığından, davalı idarenin savunması alınıncaya kadar genelgenin dava konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulması gerektiği düşünülmektedir

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ'ın Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, Milli Eğitim Bakanlığının 18.12.2008 gün ve 7306 sayılı Genelgesinin (1), (2), (3) numaralı maddelerinin iptali ile yürütmesinin durdurulması isteminden kaynaklanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyetinin, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu tanımlanmış, 5. maddesinde; Devletin temel amaç ve görevleri arasında, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çafişmak'ld]jjgu sayılmıştır.
 
 
T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No   : 2009/139
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "fırsat ve imkan eşitliği" başlıklı 8. maddesinde: "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde; millî eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda yaygın eğitim hizmetlerinin ilkeleri arasında, yaygın eğitimin herkesin yararlanabileceği biçimde yürütüleceği, örgün eğitim ile birbirlerini tamamlayacak ve destekleyecek, gerektiğinde aynı nitelikleri kazandırabilecek biçimde, her türlü imkânlarından yararlanabilecek bir bütünlük içerisinde düzenleneceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin "amaç ve kuruluş" başlıklı 7. maddesinde ise; kurs, seminer, toplantı, sempozyum, kulüp ve benzeri etkinliklerle yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, din ve dil farkı gözetmeksizin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış kişilere; okuma-yazma öğretimi ve diğer eksik eğitimlerini tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları uygulamak, meslekî, sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla il/ilçelerde merkezler kurulacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yaygın eğitim kurumları arasında yer alan halk eğitim merkezlerinin, Anayasamızda yer alan sosyal devlet anlayışı doğrultusunda, yasa ve yönetmelikler çerçevesindeki faaliyetlerinin dava konusu genelgeyle sınırlandırılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesindeki koşullar gerçekleşmiş olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığının 18.12.2008 gün ve 7306 sayılı Genelgesinin (1), (2), (3) numaralı maddelerinin davalı idarenin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan          Üye           Üye              Üye                Üye
Ayla             Sinan     Dr.Tacettin       Alaattin            Atıl
ALKIVILCIM   TUNCA      ŞİMŞEK           ÖĞÜŞ          ÜZELGÜN
 

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız :
E-mail Adresiniz :
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

www.belirtiyorum.com Yeni tasarımıyla çok yakında karşınızda...

Güncel

www.belirtiyorum.com Yeni tasarımıyla çok yakında karşınızda...

www.belirtiyorum.com Yeni tasarımıyla çok yakında karşınızda...

Vatandaş şikayet etti, Hürriyet harekete geçti

Güncel

Vatandaş şikayet etti, Hürriyet harekete geçti

Vatandaş şikayet etti, Hürriyet harekete geçti

Kocaeli plajları emin ellerde

Güncel

Kocaeli plajları emin ellerde

Kocaeli plajları emin ellerde

Körfez İyi Parti geçmiş 5 yılı mercek altına aldı

Siyaset

Körfez İyi Parti geçmiş 5 yılı mercek altına aldı

Körfez İyi Parti geçmiş 5 yılı mercek altına aldı

İzmit Yapı Kontrol Müdürlüğünde kan değişimi

Güncel

İzmit Yapı Kontrol Müdürlüğünde kan değişimi

İzmit Yapı Kontrol Müdürlüğünde kan değişimi

31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında İBB’de neler neler olmuş…

Güncel

31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında İBB’de neler neler olmuş…

31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında İBB’de neler neler olmuş…

AKP’li Körfez  Belediyesi’nin “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Güncel

AKP’li Körfez Belediyesi’nin “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

AKP’li Körfez Belediyesi’nin “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Hürriyet, asfalt yapılmayan yerlere hizmet götürdü

Güncel

Hürriyet, asfalt yapılmayan yerlere hizmet götürdü

Hürriyet, asfalt yapılmayan yerlere hizmet götürdü

Sigara ve alkole yine zam geldi!

Güncel

Sigara ve alkole yine zam geldi!

Sigara ve alkole yine zam geldi!

Körfez Belediyesi’nin  yeni icraatına  vatandaştan  teşekkür !!!

Güncel

Körfez Belediyesi’nin yeni icraatına vatandaştan teşekkür !!!

Körfez Belediyesi’nin yeni icraatına vatandaştan teşekkür !!!

 

Belirtiyorum.com İnternet Gazetesi Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız