sanalbasin.com üyesidir
ust

HABER ARŞİVİ

Lütfen Bir Tarih Seçiniz

E-Bülten

İsim Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

6 Nisan 2009 Pazartesi Saat: 00:00

YENİ EK 2NİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI, İDARECİ ATAMALARI İPTAL Mİ?

İlimiz okullarında boş olan 227 müdür yardımcısı için 962 yönetici adayı başvurmuş ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda atanmaya hak kazananların bu hafta içinde kamuoyuna duy

İlimiz okullarında boş olan 227 müdür yardımcısı için 962 yönetici adayı başvurmuş ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda atanmaya hak kazananların bu hafta içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyordu. Ancak Danıştay'ın son açıkladığı karar ile bu atamaların açıklanmaması durumu ortaya çıktı. Atama Yönetmeliğindeki EK-2 belgesinin yürütmesini Eğitim-Sen'in başvurusu üzerine durduran Danıştay kararı sonrasında müdür yardımcılığı bekleyen bir çok öğretmenin beklentilerinin suya düştüğü belirtiliyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Ek-2 ye göre değilde sınav puanına göre atanacak olan sınav kazanmış öğretmenlerin atamalarının yapılması bekleniyor. Ancak bu durumda da sınav süresinin geçerliliği 2 yıl olduğu için sadece 2005 yılındaki sınavı mahkeme kararıyla ikinci değerlendirmeye göre kazanmış olan adayların atama haklarının olduğu belirtiliyor. 2006 yılında yapılan sınavı kazanan öğretmenlerin sınav sonucuna göre atanma haklarının bulunmadığı ifade edildi.

2005 yılı müdür yardımcılığı sınavını ikinci değerlendirme ile kazanan adaylar önümüzdeki günlerde istedikleri okullara atanabilecekler.

İşte Danıştay'ın yeni EK-2'nin yürütmeyi durdurma kararı haberi:

 

Eğitimsen'in yönetici atama yönetmeliği yeni ek 2 sine açtığı dava sonuçlandı...

Eğitim Sen'in Danıştay 2. dairesine açmış olduğu yönetici atama yönetmeliği ve yeni ek 2 sinin yürütmesinin durdurulma kararı 28.01.2009 tarihinde verilmiştir.
Yeni ek 2 nin yürütme durdurma kararı geçici görevlendirme ve vekaleten görevlendirmelere verilen puanlara çıkmıştır.
Danıştay asaleten yürütülen görevlere verilen puanla vekaleten veya görevlendirme ile çalışanlara verilen puanlar arasında tutarsızlık görerek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Mahkeme kararı Eğitim Sendikasına bugün tebliğ edilmiş olup gerekli açıklamalar sendika tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra kamuoyuna sunulacaktır.

Eğitim Sendikasının Açmış olduğu davada geçici görevlendirmeler ve vekaletler ile ilgili

4 . Formun “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün 1. , 3. ve 5. satırında yer alan Müdür Yardımcılığı, Müdür Başyardımcılığı ve Müdürlük görevinde“ … görevlendirme olarak veya vekaleten yürütülen her yıl için” puan verilmesi de son yıllarda , her seferinde yürütmesi durdurulan ve iptal edilen yönetmelik değişiklikleri nedeniyle oluşan boşluklar bahane edilerek özellikle uygulanan bir hukuksuzluktur. Davalı idare bir yandan hukuka aykırı düzenlemeler yaparak yürütmenin durdurulması ve iptallere zemin hazırlamakta, öte yandan da bu durumdan yararlanarak yandaş öğretmenleri görevlendirme olarak yada vekaleten eğitim kurumu yöneticisi yapmakta , bu hukuka aykırı uygulamayı da yandaşlara hukuka aykırı durumları nedeniyle puanlar vererek değerlendirmek istemektedir.

5 .Bir önceki sıradaki yürütmeyi durdurma ve iptal isteğimiz kabul görecekse, Formun “Hizmet” bölümünde “… / Vekaleten/ Görevlendirme olarak” ibaresi de anlamsız kalacaktır. O nedenle bu ibarenin de yürütmesi durdurulmalı ve iptaline karar verilmelidir ki ,yöneticilikte asaleten geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen her yıl için 0.40 puan verilmiş- her ne kadar bu puan az olsa da - , böylece öğretmenlik kıdemi de kısmen değerlendirilmiş olsun.Eğitim Sen'in açmış olduğu davada Danıştay OYBİRLİĞİ ile vekaleten veya görevlendirme ile geçen sürelere verilen puanların yürütmesini durdurdu.Gerekçeler konusunda Danıştay'ın iki üyesi karara şerh koymuştur.Eğitim Sendikası hukukçuları tarafından gerekçeli karar incelenmiştir.Eğitim Sen bu kararla ilgili açıklamaları ve kararı yarından itibaren sendika sitesine koyacaktır.Gerekçeli kararla ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursak, yürütmesi kısmi olarak durdurulan ek 2 ile yapılan atamaların iptali gerekmektedir.Ancak bu konuda son söz Milli Eğitim Bakanlığında ve uygulamayı talep edecek sendikadadır.Ayrıca sınavla ataması yapılan yöneticiler ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadırEĞİTİMSEN DAVA DİLEKçESİDANIŞTAY BAŞKANLIĞINA,


ANKARA.


Yürütmenin durdurulması istemlidir.DAVACIEĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)


Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No:13 Çankaya / ANKARA.


VEKİLLERİAv. Zühal ÇOLAK, Av. Mahmut Nedim Eldem , Av. Necmiye BAŞEL, Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ. ( Davacı ile aynı adresteler )


DAVALIMilli Eğitim Bakanlığı. Bakanlıklar / ANKARA.


SÜRE


Davaya konu yönetmelik ve eki15.10.2008 günlü Resmi Gazetede yayımlandığından, davamız süresinde açılmaktadır.


DAVA KONUSU


15Ekim 2008 gün ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in eki , ek-2Yönetici Değerlendirme formu’nun;


1.Ödüller, Sicil, Ceza”Bölümündeki “Son Üç Yılın Sicil Ortalaması” başlığında verilen 10 ve 8 puanın, 2.Aldığı Cezalar” başlığındakialınan cezalar nedeniyle eksi puanlar(-1,-3 ve-5) verilmesi düzenlemesinin, 3.“Ek puan” Bölümündeki“ Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8 ek puan verilmesi düzenlemesinin,4.Yöneticilik Hizmetleri” Bölümünün 1., 3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde “ Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yılİçin” ibareleri ile, bu durumdakilere 0.84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi düzenlemelerinin ve 5. “Hizmet” Bölümündeki “…/vekaleten/görevlendirme olarak/…”ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.


OLAYLAR:


1. Davalı Milli Eğitim Bakanlığı; Ecevit Hükümetlerince hazırlanmış, değerlendirmede sınavı esas alandemokratik ve objektif değerlendirme ölçütleri içeren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğini,siyasal kadrolaşma ve keyfiliğe engel olarak görmüş olmalı ki; sözü edilen yönetmeliği son iki hükümetin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik zamanında dört kez değiştirmişti.


Her dört değişiklik de inatla, bir öncekine göre daha antidemokratik, daha keyfiliğe açık, objektif değerlendirmeye daha az olanak veren ve idarenin taktir hakkını ölçüsüz genişleten hükümler içerir biçimde düzenlendiğinden sendikamız tarafından Danıştay’da iptal davalarına konu edildi.


2 . 12.12.2004, 04.03.2006 , 13.04.2007 ve 24.04.2008 tarihli yönetmelik değişiklikleri için açtığımız davaların tümünde Danıştay, dava ettiğimiz hükümlerin pek çoğunun “… en uygunun seçilmesi yönünde nesnel ölçüt öngörmeyen, … öznel değerlendirme ve mutlak takdire meydan verecek mahiyet taşıyan, … hukuka ve Danıştay’ın önceki kararlarına da aykırı” v.b. değerlendirmeleri ile yürütmesini durdurdu ve iptal etti. Yargı kararlarına uymamayı alışkanlık haline getiren davalı bakanlık ne yazık ki her yürütmeyi durdurma kararından sonra daha da hukuka aykırı, Danıştay kararlarını yok sayan hükümler içeren yeni yönetmelikleri inatla yürürlüğe koyduğundan, biz de her seferinde yeniden dava açmak zorunda kaldık.


3. Son olarak 24.04.2008 tarihli yönetmelik değişikliği nedeniyle başka bir eğitim sendikasının ve bizim açtığımız davalarda da Danıştay İkinci Dairesi 2008/3799 ve 2008/4155 Esas sayılı dava dosyalarında, 21.07.2008 tarihinde dava konusu ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Davalı idare karara uymak adına yeni bir Ek-2 Yönetici Değerlendirme formunu yürürlüğe koydu. Ancak söz konusu yeni formda da davalı idare sözü edilen Danıştay kararlarına ve önceki Danıştay İçtihatlarına bir çok aykırılıklar içeren, eğitim kurumu yöneticilerinin seçme ve atamalarında kariyer ve liyakat ölçütlerini göz ardı ettiği, “öznel değerlendirme ve mutlak takdire olanak verdiği, objektif değerlendirmeye olanak veren sınav uygulamasından” özellikle kaçındığı, idarenin taktir yetkisini çok geniş tuttuğu, “benim adamım, siyasal yandaşım” ölçütünü ! yine öne çıkarttığı, kısaca siyasal kadrolaşma amacına yönelik olduğu için yürütmenin durdurulması istemli bu iptal davamıza konu edilmektedir.


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI, İPTALİNİ İSTEDİĞİMİZ DÜZENLEMELER VEHUKUKSAL DEĞERLENDİRMELERİMİZ :


Dava konusu yasal düzenleme ile yürürlüğe konulan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nunbirçok hükmü yine hukuka aykırılıklar içermektedir. Çünkü; takdire dayalı değerlendirmelerde verilen puanlar çok yüksek tutulmuş, üst yöneticilerin taktir hakları çok genişletilmiştir. Sözkonusu form davalı idarenin sayısız Danıştay ve idare mahkemeleri kararları ile sabit olan, “siyasal kadrolaşma amacıma hizmet etsinbenim adamımı, siyasal yandaşımı eğitim yöneticisi yapmama yardımcı olsun” diyehazırlanmıştır. Davalı bu tutumunu inatla sürdürmektedir. Dava konusu ettiğimiz, amaç bakımından da hukuka aykırı düzenlemelerin yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptal edilmelidir. Çünkü;


1 . Dava konusu Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun , “Ödüller, Sicil, Ceza”Bölümünün Son Üç Yılın Sicil Notu Ortalaması başlığında; son üç yılın sicil ortalamasına göre,sicil notu 90 ve üstü olanlara 10 puan, 76-89 arasında olanlara da 8 puan verilmesine ilişkin düzenleme hukuka aykırıdır.Çünkü; son altı yılın sicil ortalaması 90 ve üzeri olanlar zaten 657 sayılı yasanının 64/3. maddesi gereğince (1) bir kademe ilerlemesi ile ödüllendirilmekte, sicili iyi derecenin altında olmamak da ( 76-89 ) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nin 7/d maddesiyle yönetici adaylığı için ön koşul sayılmaktadır. Böylece ödüllendirilmiş öğretmenler yönetici yapılacakken dava konusu düzenleme ile bir kez daha ödüllendirilmektedir. Çünkü son üç yılın sicilleri siyasal iktidarın kendi atadıkları yöneticilerce verilmiştir. Korunup kollananlar bir kez de puanla ödüllendirilmek istenmektedir. Ayrıca öngörülen puanlar da çok yüksektir. Oysa davalı yönetime göre yüksek lisans ve doktora yapmaksa o kadar önemli değildir !... Çünkü o kalemlerde daha düşük puanlar verilmektedir. Oysa yüksek lisans ve doktora içiniki- dört yıl çalışmak olağanüstü bir ek çalışma gerekirken, korunup kollanmak için siyasal iktidar yandaşı olmak yeterlidir. Yönetici Değerlendirme Formu’nun, Eğitimi bölümünde Yüksek Lisans ve doktoraya 3 , 5 ve 8 puan ancak verilirken, “Ödüller, Sicil, ceza” başlığında, son üç yılın sicil ortalaması 90 ve yukarı olanlara 10 puan, 76-85 olanlara 8 puan verilmesi davalı idarenin siyasal kadrolaşma amacına hizmet eder nitelikte olduğu gibi, adil de değildir. Düzenlemenin bu kısmının yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptaline karar verilmelidir.


2. Aynı bölümün Aldığı Cezalar alt başlığında alınan cezalar için eksi puanlar verilmesi (-1, -3 ve -5) düzenlemesi de hukuka aykırıdır. Bu başlıkta öğretmene verilmiş olan disiplin cezaları için yüksek eksi puanlar verilerek, kendi dönemlerinde birçoğu yönlendirilmiş muhakkiklere yaptırılmış yanlı soruşturmalarla cezalandırılmış olan üyelerimiz bu düzenleme ile bir kez daha cezalandırılmakta, yüksek eksi puanlarla yönetici olmalarının önü kesilmek istenilmektedir. Kaldı ki, kişinin aynı nedenle iki kez cezalandırılamayacağı davalıca da bilinmiş olması gereken temel bir hukuk ilkesidir. Bu anlamda sayısız mahkeme kararı da vardır.


3 .Formun “ Ek puan”bölümündekurucu müdür olarak görev yapanlara verilecek ( 8 ) ek puan da hukuka aykırıdır. Objektif ölçütlerle değerlendirilebilecekhiçbir özellik aranmadan, kayırmacı bir saikle yapılan kurucu müdür görevlendirmesinde; siyasal yandaş olduğu için özellikle seçilmiş, ileride müdür yapılmak istenen o kurucu müdüre dava konusu düzenleme ile ek olarak ( 8 ) ek puan verilmesi kadrolaşma amaçlı ve siyasal yandaşı koruyup kollama için kullanılacak niteliktedir. Ki bu alanda Danıştay’ca yürütmesi durdurulan önceki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nda verilen ek puan ( 5 ) idi. Müdür yapılmak istenen kurucu müdürler korunup kollanmak istenildiğinden dava konusu formda bu puan, Danıştay kararına karşın daha da yükseltilerek ( 8 ) yapılmıştır. Bu niteliği ile de hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.


4 . Formun “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün 1. , 3. ve 5. satırında yer alan Müdür Yardımcılığı, Müdür Başyardımcılığı ve Müdürlük görevindegörevlendirme olarak veya vekaleten yürütülen her yıl için” puan verilmesi de son yıllarda , her seferinde yürütmesi durdurulan ve iptal edilen yönetmelik değişiklikleri nedeniyle oluşan boşluklar bahane edilerek özellikle uygulanan bir hukuksuzluktur. Davalı idare bir yandan hukuka aykırı düzenlemeler yaparak yürütmenin durdurulması ve iptallere zemin hazırlamakta, öte yandan da bu durumdan yararlanarak yandaş öğretmenleri görevlendirme olarak yada vekaleten eğitim kurumu yöneticisi yapmakta , bu hukuka aykırı uygulamayı da yandaşlara hukuka aykırı durumları nedeniyle puanlar vererek değerlendirmek istemektedir.


5 .Bir önceki sıradaki yürütmeyi durdurma ve iptal isteğimiz kabul görecekse, Formun Hizmet”bölümünde “… / Vekaleten/ Görevlendirme olarak” ibaresi de anlamsız kalacaktır. O nedenle bu ibarenin de yürütmesi durdurulmalı ve iptaline karar verilmelidir ki ,yöneticilikte asaleten geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen her yıl için 0.40 puan verilmiş- her ne kadar bu puan az olsa da - , böylece öğretmenlik kıdemi de kısmen değerlendirilmiş olsun.


YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİMİZİN GEREKÇESİ:


Dava konusu maddelerde ileri sürdüğümüz hukuka aykırılıklar çok açıktır, ilk bakışta görülmektedirBilindiği gibi, davalı idare de idari yargı kararlarına uymamayı, olup bitti yaratmayı siyasal kadrolaşma amacının gereği saymaktadır. Eğitim kurumu yöneticiliğinde halen yaşanan kargaşanın ve çok sayıda olumsuzluğun temelinde inatla sürdürülen bu politika vardır. Bu davamızda kısa sürede yürütmenin durdurulması kararı verilmez ise aynı kargaşa yinelenecek, siyasal yandaşların vekaleten yada görevlendirme ile yöneticilik yapmaları uygulaması sürdürülecektir. Özellikle üyelerimiz açısından telafisi çok zor, hatta imkansız zararlar oluşacaktır. İdari Yargılama Usul Yasasının öngördüğü koşullar birlikte oluşmuştur. O nedenle olası iptal kararınızdan önce yürütmenin durdurulmasını da istiyoruz.


DELİLLER


1 . Dava konusu , Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Eki, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu .( Ek.1 )


2 . Danıştay İkinci Dairesi’nin 2004/8022 , 2006/493, 2006/878,2007/1198, 2007/2022, 2007/2076, 2008/3799 ve 2008/4155 esas sayılı kararları.


3.Her türlü yasal delil.


HUKUKSAL NEDENLER


1 . İdari Yargılama Usulü Kanunu,


2 . Devlet Memurları Kanunu.


3 . Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.


4 . Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği.


5 . İlgili öteki yasal düzenlemeler.


SONUÇ VE İSTEM


Açıkladığımız ve Mahkemenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenle, dava konusu 24 Nisan 2008 gün ve 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nin eki, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun 1.Ödüller, Sicil, Ceza”Bölümündeki “Son Üç Yılın Sicil Ortalaması” başlığında verilen 10 ve 8 puanın, 2.Aldığı Cezalar” başlığındakialınan cezalar nedeniyle eksi (-1, -3 ve -5) puanlar verilmesi düzenlemesinin, 3.“Ek puan” Bölümündeki“ Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8 ek puan verilmesi düzenlemesinin,4.Yöneticilik Hizmetleri” Bölümünün 1.,3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde “ Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yılİçin” ibareleri ile, bu başlıklar altında 0,84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi düzenlemelerinin ve 5. “Hizmet Bölümündeki “…/vekaleten/görevlendirme olarak/ibarelerininyürütmesinin durdurulması ve iptaliile yargılama giderlerinin davalı idareden alınmasına karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla dileriz. 07 .11.2008


 


DAVACI VEKİLLERİ


 


Av. Zühal ÇolakAv. Mahmut Nedim ELDEM


 


Av. Necmiye BAŞELAv. Mehmet Rüştü Tiryaki


 


 


EKLERİ: Onaylı vekaletname örneği


2 örnek Yönetmelik ve eki.


KAMUDANHABER.COM

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız :
E-mail Adresiniz :
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

Kocaeli Devlet Hastanesi’nden Özel Gençlere Özel Hizmet

Güncel

Kocaeli Devlet Hastanesi’nden Özel Gençlere Özel Hizmet

Kocaeli Devlet Hastanesi’nden Özel Gençlere Özel Hizmet

ÇALIK; “Çanakkale ruhunu evlatlarimiza anlatmaya devam edeceğiz”

Güncel

ÇALIK; “Çanakkale ruhunu evlatlarimiza anlatmaya devam edeceğiz”

ÇALIK; “Çanakkale ruhunu evlatlarimiza anlatmaya devam edeceğiz”

Tekel bayileri eylemde: Artık Efes ürünleri almayacağız

Güncel

Tekel bayileri eylemde: Artık Efes ürünleri almayacağız

Tekel bayileri eylemde: Artık Efes ürünleri almayacağız

Özen; "Güvenli şehir oluşturacağız"

Siyaset

Özen; "Güvenli şehir oluşturacağız"

Özen; "Güvenli şehir oluşturacağız"

Körfez'de otomobilde ölü bulundu

Güncel

Körfez'de otomobilde ölü bulundu

Körfez'de otomobilde ölü bulundu

Özen: “Paraları bitince gönüllerimiz akıllarına geldi”

Siyaset

Özen: “Paraları bitince gönüllerimiz akıllarına geldi”

Özen: “Paraları bitince gönüllerimiz akıllarına geldi”

Diliskelesi’nde hurda yüklü kamyon devrildi

Güncel

Diliskelesi’nde hurda yüklü kamyon devrildi

Diliskelesi’nde hurda yüklü kamyon devrildi

Körfez Halk Eğitim Kırkyama Sergisi açılıyor

Kültür Sanat

Körfez Halk Eğitim Kırkyama Sergisi açılıyor

Körfez Halk Eğitim Kırkyama Sergisi açılıyor

Tedbir almak yerine kamufle etmeyi seçtiler

Güncel

Tedbir almak yerine kamufle etmeyi seçtiler

Tedbir almak yerine kamufle etmeyi seçtiler

Saadetli  Gençlerden  esnafa  siftah

Siyaset

Saadetli Gençlerden esnafa siftah

Saadetli Gençlerden esnafa siftah

 

Belirtiyorum.com İnternet Gazetesi Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız